diumenge, 10 de febrer de 2008

Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de febrer al 27 de març de 2008.
Tant per a les beques de nova concessió com per a les renovacions, la Comunitat Catalana i l'òrgan competent en matèria de les comunitats catalanes de l'exterior de la Generalitat, disposen d'un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar del dia 27 de març de 2008 per presentar els informe sobre sol·licituds presentades a l'AGAUR, d'acord amb la base 5.5 i 6.5 d'aquesta convocatòria.
Bases

Data màxima de presentació de sol·licituds: 27/03/2008

Objecte: Concessió i renovació de beques destinades a joves membres de les comunitats catalanes d'arreu del món per a l'ampliació d'estudis, per realitzar cursos de postgrau o màster o per fer estades predoctorals i postdoctorals a Catalunya.

Tipus d'ajuts: Beques per a l'ampliació d'estudis, per realitzar cursos de postgrau o màster o per fer estades predoctorals.
Beques per a estades postdoctorals

Destinataris: Els joves membres de qualsevol comunitat catalana a l'exterior legalment reconeguda d'acord amb el que preveu la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes a l'exterior, que reuneixin les condicions següents: a) Ser membre d'una comunitat catalana a l'exterior amb anterioritat a l'1 de gener de 2005. b) Beques d'ampliació d'estudis, cursos de postgrau o màster i estades predoctorals: diplomats, llicenciats universitaris o equivalents que hagin obtingut la titulació fora de Catalunya. c) Beques per a estades postdoctorals: investigadors o professors universitaris adscrits a una universitat o centre equivalent en els seus respectius països d'origen, que tinguin el títol de doctor. d) En el moment de presentació de la sol·licitud han de: - Estar en possessió del títol corresponent. - Estar admesos al centre on pretenguin realitzar els estudis, cursos, investigació, etc., o bé acreditar documentalment que han iniciat els tràmits d'admissió. - Estar en possessió del certificat corresponent al nivell B de català o acreditar tenir coneixements equivalents - Ésser ciutadà del país de la Comunitat Catalana origen i haver-hi residit oficialment de forma habitual i continuada en els últims 12 mesos i en el moment de sol·licitar l'ajut.

Durada: Les beques tindran una durada de 4 a 12 mesos. Les estades a Catalunya han de començar durant el curs acadèmic 2008-2009 i han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2009. Es podrà demanar la renovació de la beca, que en cap cas no es considerarà concedida automàticament, segons el que estableix la base 6 d'aquesta convocatòria.

Import: Beques per a l'ampliació d'estudis, per realitzar cursos de postgrau o màster o per fer estades predoctorals:
a) 1.000 euros bruts al mes. b) Un ajut complementari per a desplaçament en funció del país d'origen, pels imports màxims que figuren a la Resolució IUE/3637/2007, de 27 de novembre (DOGC núm. 5024 de 07.12.07) per la qual es publiquen i actualitzen els imports de la taula de borses de viatge i ajuts d'estada. c) Un ajut de fins al 50% de l'import de la matrícula, que caldrà sol·licitar explícitament tot indicant la quantitat total de l'import de la matrícula. La quantitat màxima que es concedirà serà de 1.500 euros.

Beques per a estades postdoctorals:
a) 1.700 euros bruts al mes. b) Un ajut complementari per a desplaçament en funció del país d'origen, pels imports màxims que figuren a la Resolució IUE/3637/2007, de 27 de novembre (DOGC núm. 5024 de 07.12.07) per la qual es publiquen i actualitzen els imports de la taula de borses de viatge i ajuts d'estada

Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de febrer al 27 de març de 2008.
Tant per a les beques de nova concessió com per les renovacions, la comunitat catalana, l'òrgan competent en matèria de les comunitats catalanes de l'exterior de la Generalitat a l'exterior, disposarà d'un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del dia 27 de març de 2008 per presentar les sol·licituds a l'AGAUR.

Lloc de presentació: Cal complimentar la sol·licitud en el formulari corresponent al web: http://www.gencat.cat/agaur de manera completa i verídica, sense superar el núm. de fulls que s'hi estableixen, presentar-la degudament signada al registre de l'AGAUR dins el termini establert.
S'haurà de fer arribar paral·lelament un còpia del formulari a la Comunitat Catalana corresponent dins del termini establert.
Les Comunitats Catalanes origen dels sol·licitants tindran 15 dies hàbils a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds per fer arribar a AGAUR un informe en què indiqui la vinculació dels candidats en la comunitat i aquelles tasques o activitats que han organitzat o dut a terme en els darrers tres anys, prioritzant les candidatures tenint en compte el grau de participació.
També s'ha d'enviar per correu electrònic un arxiu amb la mateixa sol·licitud que s'ha presentat en paper a l'adreça bcc@agaur.gencat.net. Cal posar-hi com assumpte: sol·licitud bcc 2008
L'imprès de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (Via Laietana 28, 2a planta, 08003 Barcelona), a les comunitats catalanes a l'exterior i també a les pàgines web de l'AGAUR (http://www.gencat.cat/agaur).

Resolució: El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci.